Page 12

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

DEMENSTEAMETS OPPGAVER • Utrede og kartlegge personer med mistanke om kognitiv svikt i samarbeid med fastlege • Bidra til at nødvendige tiltak og tjenester igangsettes, sørge for halvårsoppfølging av personen med demens • Følge opp og veilede personen med demens og pårørende • Sørge for tilbud om samtalegrupper for personer med demens • Sørge for tilbud om pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende • Veilede helsepersonell og informere om kompetansehevende tilbud • Samarbeide med andre instanser i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten I tillegg deltar demensteamet i relevant planarbeid i bydelen, oppstart av nye tjenester og tilbud til personer med demens. Det anbefales at demensteamet deltar i kommunens Nettverk for demenskoordinator og demensteam ledet av Geriatrisk ressurssenter. Informasjonsarbeid Det er viktig at demensteamets funksjon gjøres kjent for innbyggerne for eksempel på bydelenes nettsider mm. Demensteamet bør ha en brosjyre med kontakt-informasjon som distribueres til fastlegekontor, seniorsentre, apotek, bibliotek og andre steder hvor publikum i bydelen ferdes. Fastlegene kan informeres i bydelens allmennlegeforum. Regelmessige samarbeids-møter med sektorsykehusets geriatriske poliklinikk er viktig. Det anbefales at bydelens demensteam har ett telefon-nummer og én e-postadresse. 12


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above