Page 17

Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift

17 SAMARBEID MED DEMENSTEAM Bydelens ledelse har ansvar for at demensteam er etablert og bredt forankret, og at det er midler til drift. Demesteamet er bydelens viktigste virkemiddel for å hjelpe personer med demens til å leve et trygt og verdig liv lengst mulig i eget hjem. Fastlegene er jevnlig i kontakt med en stor andel av pasienter som er i risikogruppe for å utvikle demens. Demensteamet er avhengig av et godt og tidlig samarbeid med fastlegene for å kunne hjelpe brukerne best mulig. Demensteamet og fastlegene bør utvikle dette samarbeidet slik at de kan være en gjensidig støtte i utredningsarbeid, oppfølging og behandling. Søknadskontoret vurderer behovet for nødvendig helse-hjelp. Demenskoordinator bør her fungere som en faglig samarbeidspartner i vurderingen av hvilket tilbud personen med demens skal få. Hjemmebaserte og oppsøkende tjenester slik som syke-pleier, ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmehjelp og seniorveileder kan i tidlig fase oppdage endring i kognisjon i sin kontakt med brukere og pårørende i det daglige. Her kan demensteamet være en ressurs for å lage en god tiltaksplan sammen med bruker, øvrig tjeneste- apparat og tilbud fra frivillige organisasjoner. Spesialisthelsetjenesten på poliklinikker og sengeposter møter personer hvor det mistenkes kognitiv svikt. De må da sende bekymringsmelding til demensteam slik at uredning og oppfølging kan igangsettes (se pkt. Samarbeidsrutiner, s.8). Dagtilbud, frivillige og støttekontakter kan på ulike måter bidra til gode øyeblikk og opplevelser. Demens- teamet er en ressurs som bør benyttes når slike tilbud skal utvikles eller når det er behov for veiledning. NAV er viktig for å hjelpe personer med demens og pårørende å avklare økonomi og jobbsituasjon. Demensteamet bør brukes som en aktiv sambeidspartner og veileder for NAV i tilfeller der man mistenker demens, særlig viktig når det gjelder yngre personer med demens. NAV Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og med demens. Demensteamet bør brukes til vurdering av søknad om kognitive hjelpemidler. Bydelens Almakontakt kan bruke Almas hus som kunnskaps- og visningsarena i dette arbeidet.


Demensteam i Oslo - Veiledning for etablering og drift
To see the actual publication please follow the link above